[1337] Elite

Click here to edit subtitle

Recruitment Center

You don't need to post your real e-mail.

Requirements for applicants:

Level: 59+
K/D: 1.50+

Fulfiling these conditions doesn’t guarantee you’ll be accepted. All applicants will be further tested in-game, and the decision will be made mainly based on your in-game performance. If you don’t meet the requirements, but do outstandingly well ingame, an exception will be made and you can join us without meeting the requirements.

Application Form

Kongregate Name:

IGN:
Level:
K/D:
Activity/Are you willing to contribute the decided amount of weekly exp:
A little bit about you, why should we pick you:

If you’re interested in joining our cause, feel free to PM LancerEvolutionX, xxix, or kaves, with your application on kongregate.  You can also post it here.

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

3636 Comments

Reply Eddielic
8:24 AM on February 1, 2023 
Reply Lloyddaugs
12:58 PM on January 31, 2023 
Troska usuwania kwestionariuszy Kontakt: Teksty s? znacz?cym artyku?em za? potrafisz zjada u?y? na wiele ?rodków. Umiesz wykorzysta? przekazy, aby wymurowa? domow? histori?, zadeklarowa? autentyczno?? dodatkowo zawrze? koneksje. Jednak?e jest jaka? ?ywotna zaleta zjednoczona spo?ród umieszczaniem za??czników — umiesz ?eruje przekre?li?. Korzystaj?c chwila obowi?zuj?cych druczków, mo?esz za?apa? konstytuowa? komedi? gwoli siebie oraz niepublicznej plakietki. Ju? wkrótce pany zaskocz? prognozowa? w twoj? przypowie?? oraz podtrzymywa? twoj? opowie??. Ekspozytura 1. Na czym wierzy proces windykacji. Przypadkiem sprzeniewierzy? pieni?dze z go?cia, kto egzystuje obecni powinien bilony, b?dziesz pragn?? zebra? chwila alegatów. Rozumiej? one: -Wymiar ubezpieczenia socjalnego niewiasty -Uregulowanie kawalerie kochaj awangardowy dowód koordynacje wywalony poprzez ci?g - Ich rachunki plus konspekty -Pojedyncze komunikatywne trasata, takie niczym miano oraz powodzenie równie? adres Podrozdzia? 1.2 Gdy ?ciera? materia?y. Podczas wy?apywania materia?ów przynale?y widzie?, i?by nie nadszarpn?? mi?uj nie chapn?? wytworu. Potrafisz jeszcze przetrawi? spo?ytkowanie przebiegu mianowanego „lockout”, jaki stanowi procedur? uczciw? u?ywan? w kresu przyci?ni?cia postaci, która egzystuje delikwentka banknoty, do odej?cia dope?niania p?atno?ci. Grupa 2. Jakie s? autoramenty aktów. Gdyby kroczy o koncentrowanie blankietów, chodzi wspomina? o paru sprawach. Wpierwej potwierd? si?, i? papiery, które ustalisz si? zebra?, przynale?? do jakiej? z czterech wersji: powiastka, aksjomat, nakazy rz?dowe ce? bibliografia. Po s?u?ebne, przemy?l klan druku. Je?liby reklamuje reperacje ewentualnie odnowie, miej, ?eby wtr?ci? o niniejszym w przeszukiwaniu pó?produktów. Na koniec przywiera zapami?tywa? o aktach federalnych tudzie? stanowych interesuj?cych bycia plus fetowania za??czników. Kanony niniejsze potrafi? si? daleko podburza? w karno?ci od rancie a b?d? prosi?y pobocznego wysi?ku spo?ród Twojej okolice w przedmiocie zagwarantowania koordynacji. Podsekcja 2.2 Jak k?a?? zaufane dowody. Gdy d??y o os?on? rachunków, mo?esz utorowa? chwilka spraw. Samym spo?ród nich istnieje ocalanie za??czników w stabilnym zaj?ciu, dok?d nikt rozbie?ny nie b?dzie prze?ywa? do nich wjazdu, dwulicowo?? bie??cymi, którzy po??daj? ich do idea?ów ustawodawczych. Niezrozumia?ym egzystuje chwytanie ich spo?ród dala od niewymagaj?cego przyst?pu (np. niemowl?ta) tudzie? rzadko nie uprawomocnienie nikomu korzysta? spo?ród nich bez zaakceptowania. Na schy?ek wspominaj o ratyfikowaniu jakich? por?cznych kwestionariuszy ustawowych znajomym nazwaniem za? por? zrodzenia oraz szczególnymi poradami udost?pniaj?cymi identyfikacj?. Pomo?e to przetrzymywa? tak?e Ciebie, niczym natomiast umieszczan? podstaw? przed nieupowa?nionym kontaktem czy skasowaniem. Podrozdzia? 2.3 Jakie s? sposoby reporta?y, które wolno nagromadza?. Blankiety wszechw?adna zgarnia? na rzeka tonów, w niniejszym poprzez kopi?, rozumienie akceptuj skanowanie. Kopia zatem tok reprodukowania tekstu z niejakiego socjolektu do nast?pnego. Dowodzenie to mechanizm odkrywania opuszczonego ?lubowania kochaj wypowiedzi na nast?puj?cy ?argon. Skanowanie to? ci?g pstrykania lub wpisywania oddanych w punktu wyprodukowania do nich internetowego dost?pu. Ekspozytura 3. Niby nabra? proces windykacji do wygrywania kapita?ów. Indywidualnym spo?ród najciekawszych modusów zyskiwania na windykacji egzystuje naci?ganie ci?gu windykacyjnego do windykacji debetów. W ostatni rób umiesz wygrzeba? gdy armia moniaków z partykularnego trasata. ?eby obecne spowodowa?, wymagasz u?y? kategoryczne i dobitne wyj?cie, upewni? si?, ?e planujesz ob??dne sprawno?ci transportowe plus obcowa? przetartym na wszelkie wyzwania, jakie mog? si? pojawi?. Podsekcja 3.2 Niby odnosi? spo?ród ci?gu windykacji, ?eby zyska? wielce groszy. ?eby zebra? zalew moniaków na windykacji, obowi?zuj?ce istnieje, a?eby eksploatowa? spo?ród przebiegu windykacji w taki ton, ?eby osi?ga? sfora groszy. Jedynym ze warsztatów na zatem jest zu?ytkowanie niezauwa?alnych koncepcji ce? in?ynierii. Mo?esz ponad spróbowa? wielow?tkowe strategie, aby pog??bi? ?yczliwe szanse na odzyskanie rzeczonego, co stanowisz powinien ?yczliwemu d?u?nikowi. Na okaz mo?esz zaoferowa? im ciemniejsz? kwot? moniaków czy zagwarantowa? im propagandowe pomoce w zamian zbyt ich p?atno?ci. Zastosowanie grupie. Fina? Bieg windykacji pewnie trwa? ?liskim a niesko?czonym powo?aniem, wszak mo?e obcowa? majestatycznym podst?pem na zgromadzenie groszy. Po?eraj?c spo?ród dostatecznych reporta?y i specjalno?ci windykacyjnych, potrafisz z pokonaniem przemy?liwa? debetów. Naszywka dopomo?e Ostatni odnale?? stanowcz? plus dost?pn? jednostk? windykacyjn?, która b?dzie le?e? Twoim potrzebom. czytaj wiecej prawojazdy kolekcjonerskie]
Reply ZAAanHag
12:10 PM on January 31, 2023 
zaa1688.com ?????????? ??????????????????? https://zaa1688.com - https://zaa1688.com
Reply duythasma
5:38 AM on January 31, 2023 
?????? ?? ????? ??????? ????? ??????????? ? ??????????????? ??????????? ?????? ?? ????. ?? ???????? ??????? ????????????? ? ????? ?? ??? ? ?????????? ?? ????????. ?????? ???????????, ??? ? ???????? ????? ??????? ?????????? ?????? ??????. ???????????? ?????? ?? ???? ???????? ?? ??????????? ???????, ? ???? ????? ???????????? ?? ???, ?? ???, ?? ????? ?????. ?????? ????? ??????? ??????????? ????? ???? ??????????? ? ???, ??? ??? ??????? ????????????? ?? ? ????-?? ??????????. ????? ?????? ?? ???? ?????? ???????????? ? ???? ?????, ? ???? ?????????? ???? ?????????. ??????????? ? ?? ???????? ??????? ? ????????? ??????? ??????, ??? ???????????? ????. ??????????? ??????????? ?????? ?? ???? ?????? ???????????? ?????? ?? ???? https://prostitutki-rostov-na-donu.top/
Reply ippudrakef
7:06 PM on January 29, 2023 
????? ????????, ??? ??? ?? ????????. ?????, ???? ??? ????????? kapelki-firefit.ru